Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  23.10.2014р. зміна 10%


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Кононова Ксенiя Юрiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   21.10.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Ребус Україна"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3
4. Код за ЄДРПОУ
33770879
5. Міжміський код та телефон, факс
(056)373-97-93 (056)373-97-93
6. Електронна поштова адреса
rebus_ukraine@academy.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.10.2014
  (дата)
2. Повідомлення №202 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 23.10.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці rebus_ukraine.proemitent.info в мережі Інтернет 23.10.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 07.10.2014 20.10.2014 Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз" 32987822 50 46.90
Зміст інформації:
Публiчне акцiонерне товариство «Ребус Україна» (далi – Товариство) повiдомляє, що 20.10.2014р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано реєстр власникiв. Пакет власника акцiй Товариства Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30, ЄДРПОУ 32987822) складав 50% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки ПрАТ «Менеджмент Технолоджiз» складає 281400 штук простих iменних акцiй, що становить 46,90 % голосуючих акцiй Товариства.
Оскiльки в реєстрi власникiв не зазначається дата переходу прав власностi на цiннi папери, у полi "дата змiни" зазначається дата на яку складений реєстр.
2 07.10.2014 20.10.2014 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний Брокер" 34560611 47.1392 41.6667
Зміст інформації:
Публiчне акцiонерне товариство «Ребус Україна» (далi – Товариство) повiдомляє, що 20.10.2014р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано реєстр власникiв. Пакет власника акцiй Товариства Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центральний Брокер» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30, ЄДРПОУ 34560611) складав 47,1392% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр пакета акцiй ТОВ «Центральний Брокер» складає 250000 штук простих iменних акцiй, що становить 41,6667% голосуючих акцiй Товариства.
Оскiльки в реєстрi власникiв не зазначається дата переходу прав власностi на цiннi папери, у полi "дата змiни" зазначається дата на яку складений реєстр.
ProEmitent.INFO